งานวิจัยคุณภาพของชีวิตของทหารผ่านศึกที่เป็นโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติด (ankylosing spondylitis) โดย ไคล์ ดับบลิว เวสต์

งานวิจัยคุณภาพของชีวิตของทหารผ่านศึกที่เป็นโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติด

Investigating Quality of Life in Veterans with Ankylosing Spondylitis

โดย ไคล์ ดับบลิว เวสต์

สปอนดิลิทีส พลัส พิมพ์เผยแพร่ฤดูร้อนปี 2554

หมายเหตุบรรณาธิการ: ข้อความด้านล่างคัดมาจากงานปริญญานิพนธ์ เรื่อง”คุณภาพของชีวิตในทหารผ่านศึกที่เป็นโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติด (ankylosing spondylitis)” โดย ไคล์ ดับบลิว เวสต์ ผู้ซึ่งได้รับปริญญาโทสาขาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส ซึ่งเป็นผลงานวิจัยสำหรับกรมสวัสดิการสุขภาพทหารผ่านศึกนอร์ท เท็กซัส แผนกรูมาโตจี ภายใต้การแนะนำของแพทย์คารา เพรสค็อตต์

เราต้องการให้ผู้อ่านได้รับรู้บทส่งท้ายในงานวิจัย ดุลพินิจและความคิดเห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการวิจัยในหัวข้อนี้ ผู้นิพนธ์ไม่เคยได้ยินชื่อโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติดมาก่อนเลย

ความจริงคือ ต้องใช้เวลามากกว่าสัปดาห์ที่จะเปล่งเสียงชื่อโรคนี้ซ้ำไปซ้ำมาโดยที่ลิ้นไม่พันกัน ทั้ง ๆ ที่ไม่คุ้นเคยกันโดยสิ้นเชิงนี่แหละที่ทำให้ผู้นิพนธ์เรียนรู้เกี่ยวกับโรค AS ขนานใหญ่ เริ่มด้วยการค้นคว้าเบื้องต้นให้ตัวเองคุ้นเคยกับโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็น อาการ การดำเนินของโรค และวิธีการบำบัดรักษา  สมมุติฐานแรกของผู้นิพนธ์คือระยะเวลาการเกิดโรคที่กินเวลานาน และความรุนแรงของโรคปริมาณที่สูงน่าจะส่งผลกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย AS คงไม่จำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัย  ผู้นิพนธ์พบว่ามีปัจจัยหลากหลายที่มีอิทธิพลต่อวิธีรับรู้เกี่ยวกับชีวิตของผู้ป่วย   ในความเป็นจริงแล้วมีเพียงข้อมูลเดียวที่สนับสนุนสมมุติฐานเบื้องต้นของงานวิจัยนี้คือรายงานว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทหารทำให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจและช่วยให้พวกเขารับมือกับโรคที่เป็นได้

ผู้ให้สัมภาษณ์ยังคงรู้สึกเป็นชายชาติทหารอยู่แม้ว่าการต่อสู้ในสมรภูมิจะผ่านมานานแล้วก็ตาม คล้ายกับตัวละครเอกในภาพยนตร์เรื่องAvatar ปี 2552 ที่นาวิกโยธินผู้ทุพพลภาพพูดว่า “คุณอาจจะบกพร่องได้ แต่คุณไม่เคยสุญเสียความเป็นชายชาติทหาร”  ทัศนคติแบบนี้ทั้งช่วยและทำร้ายความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากโรค AS   ประโยชน์ที่ได้คือคนป่วยมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดเนื่องจากคุ้นเคยกับการยอมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเหนือกว่า แพทย์ก็ควรใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ช่วยให้กำลังใจผู้ป่วยให้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งอดทนพร้อมที่จะรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บ  อย่างไรก็ดีความเป็นชายชาติทหารก็อาจทำร้ายตัวผู้ป่วยเอง โดยต่อต้านที่จะรับการช่วยเหลือใด ๆ แม้จะเป็นสิ่งที่จำเป็น มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าเมื่อจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่น นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการแสวงหาการดูแลที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที เนื่องจากทัศนคติ suck it up (…เก็บกด..) ที่ได้รับการล้างสมองในวงการทหาร สิ่งเหล่านี้ทำให้ทหารหลาย ๆ คน เลือกที่จะประจันหน้ากับความเจ็บปวดอย่างเงียบ ๆ (ไม่อยากให้ใครรู้ว่าอ่อนแอก็เลยไม่ไปพบแพทย์ ยอมทนปวด ต่อเมื่ออาการหนักแล้วจึงถึงมือแพทย์)

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษายังมีจำนวนน้อยมากที่ได้สัมภาษณ์ การค้นพบผลเป็นรูปธรรมก็น้อยมากจากกรณีศึกษานี้  อย่างไรก็ตามข้อมูลที่รวบรวมได้นี้อนุญาตให้นำเสนอต่อผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์โรคข้อรูมาโตจี ได้นำไปใช้ เพื่อที่จะรักษาระดับของความพึงพอใจของผู้ป่วยให้คงอยู่ในระดับสูงขณะนี้ การศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการมานุษยวิทยาทางการแพทย์สามารถช่วยแก้ไขปัญหา กรณีผู้ป่วยไม่ยินยอมมารับการรักษา ภาควิชารูมาโตจีของดัลลัส วีเอ ได้อย่างไร.   ยิ่งถ้ามีการวิจัยศึกษารายละเอียดของชาติพันธุ์ลูกจ้างให้หลากหลายมากขึ้น อาจเป็นไปได้ที่ความพึงพอใจของผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น,  รวมทั้งการได้เพิ่มขนาดจำนวนแพทย์ประจำบ้านที่ให้บริการทางการแพทย์ในคลีนิครูมาโตจี, เป็นโอกาสที่ไม่เหมือนใครที่จะได้เปิดเผยต่อผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ผู้เข้ามาใหม่ถึงค่าของ”วิทยาศาสตร์สังคมคลินิก” โดยเรียนรู้วิธีที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเจ็บป่วยไม่สบาย (illness) และโรค (disease) และวิธีการตอบสนองอย่างเหมาะสมกับทั้งสองอย่าง   ศักยภาพระดับสูงในการดูแลผู้ป่วยในภาควิชารูมาโตจี สามารถขยายไปสู่แพทย์ประจำบ้านในแผนกอื่น ๆ รวมถึงนำไปปฏิบัติการในที่อื่น ๆ

อ่านต้นฉบับเพิ่มเติมข้างล่าง

Investigating Quality of Life in Veterans with Ankylosing Spondylitis
By Kyle W. West

Summer 2011 Issue of Spondylitis Plus 

Editor’s Note: Below is an excerpt from “Investigating Quality of Life in Veterans with Ankylosing Spondylitis” a thesis paper by Kyle W. West, who recently received his Master of Science Degree at University of North Texas. His paper was prepared for the Department of Veterans Affairs North Texas Health Care System, Department of Rheumatology, under the guidance of Kara Prescott, MD.

We wanted to share with you, our readers, the final section of the paper: His discussion and personal thoughts.

Before being tasked with this subject matter, I had never heard of ankylosing spondylitis. In fact, it was more than a week of assiduously repeating the name before I was able to enunciate it without tongue-tripping over the word. In spite of this complete unfamiliarity, I learned a great deal about AS. I began my preliminary research by familiarizing myself with the disease – its symptoms, progression, and treatments. My initial assumptions were that those with longer disease duration and higher disease activity would have a lower opinion of their quality of life. However, this is not necessarily the case. I found that there is a myriad of influences on how a patient feels about his life. In fact, the only data that supported my initial assumptions is that the majority of patients reported that their military experiences have strengthened them mentally and helped them to cope with their disease.

The patients interviewed during this study were still military men, despite the fact that their fighting days are long past. As the main character of the 2009 film Avatar (a disabled marine) says, “You may be out, but you never lose the attitude.” This attitude can serve to both help and hurt those suffering from AS. The benefits could include being more likely to follow doctors’ orders as they are accustomed acquiescing to perceived authority figures and giving the patients the mental toughness to cope with the disease. However, continued military identification could hurt them by making them more reluctant to accept help when it is needed, increasing the likelihood of depression when they must rely on others. It can also serve as an obstacle to seeking proper care in a timely manner due to the “suck it up” attitude fostered by military service. This causes many to try to simply struggle against the pain.

Given the small population interviewed, very few concrete findings are to be taken from this study. However, the data gathered have allowed recommendations for the rheumatology clinicians to be made in order that they maintain their present high level of patient satisfaction. This study has also shown how medical anthropology can help resolve issues of patient non-compliance in the rheumatology department of the Dallas VA. If more detailed ethnographic investigation is employed, patient satisfaction would likely increase. Also, given the large number of medical residents that serve in the rheumatology clinic, there is a unique opportunity to expose these newly minted medical practitioners to the value of a “clinical social science.” By learning how to understand the difference between illness and disease and how to respond appropriately to both, the high quality of patient care in the Rheumatology Department can be spread as the residents move into other departments and into practice elsewhere.

Data from: Spondylitis Association of America

หมายเหตุ ผู้แปลไม่ใช่นักแปลอาชีพและไม่ได้ทำงานด้านการแพทย์ กรุณาอย่านำข้อความภาษาไทยข้างต้นไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s