การวิจัยศึกษา: การมีกิจกรรมทางเพศของผู้ป่วยชายที่เป็นโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติด

การวิจัยศึกษา: การมีกิจกรรมทางเพศของผู้ป่วยชายที่เป็นโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติด

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2554

การวิจัยจัดทำที่ประเทศตุรกี ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Impotence Research  เกี่ยวกับ”ผู้ป่วยโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติด AS มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาทางเพศเนื่องจากการดำเนินของโรคและปัญหาทางอารมณ์ comorbid”

กลุ่มผู้ป่วยโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติด AS ชาย จำนวน 43 คนและกลุ่มควบคุมชายสุขภาพดีและอายุใกล้เคียงกัน “เปรียบเทียบในความหมายของตัวแปร sociodemographic และสเกลความพึงพอใจกิจกรรมทางเพศของGlombok-Rust (GRSSS) และการสัมภาษณ์ทางคลีนิค”

ผลการศึกษาพบว่าคะแนนรวมของGRSSS ในกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดยึดติดสูงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ผู้ป่วยเหล่านั้นยังมีการร้องเรียนทางเพศอย่างมีนัยสำคัญสูงกว่ากลุ่มควบคุม  การวินิจฉัยโรคผิดปกติทางเพศตาม DSM – IV สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วย เช่นเดียวกับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล   ในกลุ่มการศึกษา, GRSSS คะแนนรวมทั้งหมดมีความสัมพันธ์พอประมาณกับความรุนแรงของโรค   สถานะทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกิจกรรมทางเพศ การประเมินโดยรวมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประเมินผลที่สมบูรณ์ในผู้ป่วยที่เป็น AS

อ่านเพิ่มเติมข้างล่าง

     Sexual Function in Male Patients with Ankylosing SpondylitisPosted on: 8/24/2011

A study conducted in Turkey, published by the International Journal of Impotence Research, concluded that “patients with ankylosing spondylitis (AS) may be vulnerable to sexual problems because of disease activity and comorbid emotional problems.” A total of 43 male patients with AS and a control group of healthy age-matched males were “compared in means of sociodemographic variables and sexual function with Glombok-Rust Sexual Satisfaction Scale (GRSSS) and clinical interview.”

“The total GRSSS score was significantly higher in patients with AS, whereas they also had significantly higher sexual complaint than healthy control. The diagnosis of sexual dysfunction according to DSM-IV was significantly higher in the patients with AS as well as depression and anxiety. In study group, GRSSS total score was modestly correlated with disease activity. The psychological status had close relation with sexual functions in AS. Overall assessment is required for complete evaluation in patients with AS”

To read the study abstract, click here.

Data from: http://www.spondylitis.org/press/news/521.aspx

หมายเหตุ ผู้แปลไม่ใช่นักแปลอาชีพและไม่ได้ทำงานด้านการแพทย์ กรุณาอย่านำข้อความภาษาไทยข้างต้นไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s