การรักษาแบบไคโรแพรคติค โดย อ.นพ. พงศธร ฉันท์พลากร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


ความเจ็บป่วยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ความเจ็บป่วยอาจเกิดได้ทั้งจากสภาวะความไม่สมดุลย์ของร่างกาย หรืออาจเกิดจากสาเหตุภายนอก ในความเป็นจริงเมื่อสังคมมีการแปลี่ยนแปลง

ภาวะความเจ็บป่วยก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและลักษณะอาการรวมทั้งสาเหตุไปตามสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ของมนุษย์   การแพทย์แผนปัจจุบันได้วิวัฒนาการมาโดยมีรากฐานมาจากการรักษาในอดีตร่วมกับการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมี่อโรคมีการเปลี่ยนแปลง และมีการค้นพบใหม่ๆ เกิดขึ้นวิธีการรักษาโรคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นวัฐจักร

ในความเป็นจริงมีโรคจำนวนไม่น้อยที่การแพทย์แผนปัจจุบันมิอาจรักษาให้หายขาดได้ อาจเป็นเพียงบรรเทาอาการที่มีเป็นครั้งคราว หรืออาจใช้ยาหรือสารเคมี เพื่อไปปรับภาวะสมดุลย์ในร่างกาย จึงมีผู้ป่วยและแพทย์จำนวนไม่น้อยที่สนใจศาสตร์การรักษาดั้งเดิม ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ แต่มีผลการรักษาที่ดีได้จริงเช่น การฝังเข็ม หรือ การนวดเป็นต้น

การรักษาแบบไคโรแพรคติค นับได้ว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกอีกแขนงหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลานานกว่าร้อยปี และเริ่มเข้ามาและเป็นที่แพร่หลายในเมืองไทย จึงเป็นเรื่องน่าศึกษาว่า การรักษาโดยวิธีนี้มีแนวคิด และ วิธีการอย่างไร มีคุณประโยชน์ หรือมีโทษอย่างไร ในบทความนี้ผู้เขียนจะได้นำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่ได้สืบค้นมาเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา เละหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์โดยสมควร

ไคโรแพรคติค ศาสตร์การบำบัดด้วยมือเพื่อการรักษา 

ไคโรแพรคติค (Chiropractic) เป็นศาสตร์การรักษาแบบดั้งเดิมมีอายุมากกว่า 100 ปี ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1895 โดยคำว่า Chiropractic เป็นคำที่มาจากภาษากรีก โบราณว่า Cheiropraktikos มีความหมายว่า การรักษาด้วยมือ
D.D. Palmer เป็นหมอคนแรกที่คิดค้นศาสตร์แขนงนี้ และนำไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆมากมาย เช่น หูหนวก, ไข้หวัดใหญ่, ปวดกระเพาะ, ชัก, โรคหัวใจ และโรคอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก
ในประเทศ สหรัฐอเมริกา การรักษาแบบ ไคโรแพรคติค ได้มีการยอมรับ และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้มีการเปิดสอนเป็นหลักสูตร โดยจะต้องผ่านการเรียนในสถาบันที่มีการรับรองเป็นเวลา 4-5 ปีมีการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวมทั้งมีการสอบใบประกอบวิชาชีพด้วย

ไคโรแพรคติค การรักษาโดยกระบวนการ ธรรมชาติ 

การรักษาแบบ ไคโรแพรคติค ตั้วอยู่บนปรัชญาและแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการรักษาตนเอง “Innate Intelligence” โดยกระบวนการนี้ มีการเชื่อมโยงกับระบบประสาทส่วนกลาง และ สมอง ผ่านทางระบบเส้นประสาทและไขสันหลัง คล้ายกับการส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารของระบบโทรศัพท์ ระบบนี้สร้างความสมดุลย์ในร่ายกาย และเชื่อว่าการเกิดการผิดปรกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกิดจากการรบกวนการทำงานของระบบดังกล่าว

ทางด้านกายวิภาค ไขสันหลัง(Spinal cord) อยู่ในกระดูกสันหลัง (Vertebra) ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อน มีการขยับตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย รากประสาทสันหลัง (Spinal nerve root) เป็นส่วนเชื่อมต่อของไขสันหลังและระบบประสาทของร่างกาย รากประสาทสันหลังแยกจากไขสันหลังไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย โดยผ่านทางช่องเส้นประสาท (Neural foramen) ที่อยู่ระหว่างข้อกระดูกสันหลัง ดังนั้นจึงถูกรบกวนได้ง่าย การรบกวนนี้ผู้รักษาทาง ไคโรแพรคติค เรียกว่า ภาวะการเคลื่อนของกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทหรือ “Vertebral subluxation complex (VSC)” ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนสมดุลย์ และก่อให้เกิดโรค เช่น การผิดปรกติของการเคลื่อนไหว, การปวดกล้ามเนื้อ, หรือความผิดปรกติของอวัยวะภายในต่างๆ

การรักษาแบบ ไคโรแพรคติค เชื่อว่าการแก้ไขภาวะความไม่สมดุลย์นี้ทำได้โดยการจัดให้การทำงานของระบบประสาทกลับเป็นปรกติ หรือกล่าวคือ ขจัดภาวะการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง (VSC) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าจัดกระดูกสันหลัง หรือ รักษาการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง โดยมิใช่หมายถึงการรักษากระดูกสันหลังที่ผิดรูปหรืดคดงอให้กลับเป็นปรกติ (ตามความเห็นของผู้เขียน) ผู้ให้การรักษาแบบ ไคโรแพรคติค เชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้หลากหลาย ดังนี้

ไคโรแพรคติค การแพทย์ทางเลือก

การรักษาโรคหนึ่งนั้นมีองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งทางด้านกายภาพ, จิตใจ, และสภาพแวดล้อม ซึ่งในความเป็นจริง การแพทย์สมัยใหม่นั้นมุ่งเน้นการรักษาแต่เพียงด้านกายภาพ ยังขาดการดูแลในด้าน จิตใจ และ สภาพแวดล้อม ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของการเกิดโรค จึงยังนับว่าไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีโรค หรือ ภาวะต่างๆ อีกมากที่การแพทย์แผนปัจจุบัน ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ การแพทย์ทางเลือกจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งของการรักษาที่มีผู้ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย
ในส่วนของการรักษาโดยวิธี ไคโรแพรคติค นั้นเนื่องจากผู้เขียนไม่เคยศึกษาข้อมูลโดยตรง ได้แต่เพียงศึกษาเอกสาร และจากประสบการณ์ ที่ได้เห็นหรือสอบถามจากท่านผู้รู้ ดังนั้นจึงไม่อาจชี้เฉพาะถึงผลกระทบต่างๆ นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีประสบการณ์ แต่เพียงการรักษาโรคกระดูกสันหลังเท่านั้น จึงไม่อาจนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และหรือ อาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณด้วย
จากการศึกษาวารสารต่างๆที่รวบรวมได้พบว่า การรักษาแบบ ไคโรแพรคติค (Manipulation therapy) อย่างถูกต้องมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ เทียบเท่าได้กับการทำกายภาพบำบัด (Physical therapy) สามารถบรรเทาอาการปวด ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
ในความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเชื่อว่า โรคหรือภาวะบางอย่างสามารถที่จะรักษาแบบ ไคโรแพรคติค ได้ ตัวอย่างเช่น ภาวะอาการปวดหลังเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการจากกล้ามเนื้อหดเกร็ง นอกจากนี้ มีหลายภาวะที่หายได้เองในระยะเวลาหนึ่ง เช่น ภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อน, ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม และภาวะข้อไหล่ติด เป็นต้น การรักษาแบบ ไคโรแพรคติค นั้นนอกจากจะใช้วิธีการจัดกระดูกโดยใช้มือ (massage ในความเห็นของผู้เขียน) ยังประกอบด้วยการปรับปรุงท่าทาง และการปรับแนวคิดในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีส่วนสำคัญมากกับการดำเนินโรคและการรักษา

ไคโรแพรคติค และข้อพึงระวัง

กล่าวได้ว่าไม่มีการรักษาใดที่ไม่มีผลข้างเคียง การรักษาโดยวิธี ไคโรแพรคติค ก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะมีข้อดีมากแต่ก็อาจส่งผลกระทบร้ายแรงอย่างคาดไม่ถึงได้ ตัวอย่างเช่น การรักษาภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน การขยับที่รุนแรงเกินไปอาจมีผลทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังมีการเคลื่อนมากขึ้น จนกดทับเส้นประสาท อันมีผลให้เกิดความพิการขึ้นได้ ซึ่งจะมีอันตรายได้มากขึ้นหากเป็นกระดูกสันหลังส่วนคอ หรือการรักษาอาการปวดโดยการนวดอย่างรุนแรงเกินไปจนก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ อาจทำให้อาการเป็นมากขึ้นหรือมีอาการปวดเรื้อรังได้ นอกจากนี้การนวด หรือ การขยับที่รุนแรงเกินไปในผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนอาจทำให้กระดูกหักได้ เป็นต้น

สรุปได้ว่าการรักษาแบบ ไคโรแพรคติค เป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะในประเทศ สหรัฐอเมริกา มีหลักสูตรการสอนและอบรมที่ชัดเจน มีการศึกษาที่พบว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลดีวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ดี การรักษาวิธีนี้ก็อาจส่งผลร้ายแรงได้ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจบ้างตามสมควร

ข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Related Link:

8 thoughts on “การรักษาแบบไคโรแพรคติค โดย อ.นพ. พงศธร ฉันท์พลากร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  1. Pingback: “หมอเล็กเทวดา” หมอจัดกระดูก ที่พระประแดง | ☀ Tawan™ Guide ☀

  2. Pingback: ‘นวดผ่อนคลาย’ แก้ปวดเมื่อยเหมือนกินยา | ⊹⊱✿ What A.S. can't do ✿⊰⊹

  3. Pingback: คลิป นวดเพื่อการรักษาสุขภาพ -รายการพบหมอศิริราช | ⊹⊱✿ What A.S. can't do ✿⊰⊹

  4. Pingback: นวดกระชับสัมพันธ์ | ⊹⊱✿ What A.S. can't do ✿⊰⊹

  5. Pingback: ‘นวด’ แก้ ‘ปวดข้อ-กล้ามเนื้อ’ | ⊹⊱✿ What A.S. can't do ✿⊰⊹

  6. Pingback: นวดสัมผัสปรับ จัด กระดูก แบบไทย | ⊹⊱✿ What A.S. can't do ✿⊰⊹

  7. Pingback: นวดเพื่อสุขภาพ โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช | ⊹⊱✿ What A.S. can't do ✿⊰⊹

  8. Pingback: ไคโรแพรคติก ไม่พึ่งยา ไม่ลงมีด | ⊹⊱✿ What Ankylosing Spondylitis can't do ✿⊰⊹

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s