ความหวังใหม่ของการรักษาโรคมะเร็ง

ทุกวันนี้มะเร็งยังคงเป็นโรคร้ายที่ทุกคนยังคงหวาดกลัวอยู่ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีโรคมะเร็งบางชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ รวมทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายในการรักษามะเร็ง อย่างไรก็ตามผลการรักษามะเร็งในหลาย ๆ ชนิดยังคงมีผลลัพธ์จำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยจำเป็นต้องขวนขวายหาแนวทางการรักษาในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีนักจากผู้ให้บริการ แต่อย่างไรก็ดีในความเป็นจริงแล้วในวงการแพทย์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบในการรักษาโรคมะเร็งไปอย่างมากมายจนจัดได้ว่า เป็นความหวังใหม่ของการรักษาโรคมะเร็งหากว่าได้นำรูปแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านั้นมาใช้กับผู้ป่วยอย่างเต็มรูปแบบ สิ่งที่จัดได้ว่าเป็นความหวังใหม่ของการรักษาโรคมะเร็ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

1.การรักษามะเร็งด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรักษา (Integrative Treatment of Cancer) ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของการรักษามะเร็งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของมะเร็งวิทยาเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญในด้านเวชพันธุศาสตร์ที่ทำให้วงการแพทย์ได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างยีนส์ พันธุกรรม ภูมิคุ้มกันวิทยา จนนำไปสู่การผลิตยารักษามะเร็งที่เฉพาะเจาะจง (Targeted Cancer Therapy) ที่ได้ผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยตรงโดยไม่มีการทำลายเซลล์ปกติเหมือนเช่นในเคมีบำบัด นอกจากนี้ยังมีการใช้ฮอร์โมนในการรักษามะเร็งเต้านม การใช้วัคซีนมะเร็ง (Dendritic Cell vaccine) ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง

เทคโนโลยีที่สำคัญในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการรักษาทางมะเร็งวิทยาโดยเฉพาะ กลุ่มการรักษาเพื่อการประคับประคอง และกลุ่มการรักษาเสริม การรักษาที่จะส่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจำเป็นต้องมีการบูรณาการเทคโนโลยีทั้งสามกลุ่มเหล่านี้เข้ามาใช้ร่วมกันในระยะเวลาที่เหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินโรคของมะเร็ง เทคโนโลยีทั้ง 3 กลุ่ม จะเป็นไปตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้

2. การวางแผนเฉพาะตัวในการรักษามะเร็งโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของโรคมะเร็ง (Multi Disciplinary Team หรือ MDT)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก จนเกินกว่าจะใช้แพทย์ผู้ชำนาญเพียงคนเดียวในการรักษา รวมทั้งการบูรณาการเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งดังที่ได้กล่าวไปแล้วจะได้ผลลดลงไป ถ้าการรักษาแต่ละอย่างได้ให้แก่ผู้ป่วยในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมของโรค หรือระยะเวลาที่เหมาะสมได้ผ่านเลยไปแล้ว และไม่สามารถถอยกลับมาได้ การบูรณาการการรักษาที่เหมาะสมจะต้องได้รับการวางแผนการรักษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของมะเร็งวิทยาเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและในเวลาที่ถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญที่รวมอยู่ในคณะกรรมการนี้ประกอบด้วย ศัลยแพทย์โรคมะเร็ง นรีแพทย์โรคมะเร็ง อายุรแพทย์โรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชพันธุศาสตร์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง ฯลฯ ผู้ป่วยแต่ละคนจะได้รับการวางแผนการรักษาจากคณะกรรมการโดยผ่านการพิจารณาและอภิปรายถึงผลดีผลเสีย คุณภาพชีวิต ผลลัพธ์ทางการรักษา และความคาดหวังของผู้ป่วย รวมทั้งสภาวะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่เป็นอยู่ ผลลัพธ์สุดท้ายจะได้เป็นแผนเฉพาะตัวในการรักษาผู้ป่วยซึ่งมีรายละเอียดของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาบูรณาการเพื่อการรักษาผู้ป่วยร่วมกับขั้นตอนที่เหมาะสมในการให้การรักษาแต่ละอย่าง รวมทั้งแผนการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการ ซึ่งแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเหมือนกันในระยะของโรคที่เท่ากันก็ตาม เพราะสภาวะทางพันธุกรรม ความคาดหวัง และรายละเอียดอย่างอื่นที่แตกต่างกันส่งผลทำให้แผนการรักษามีความแตกต่างกันไป

จากงานวิจัยของ Abdulrahman Jr. แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ ประเทศอังกฤษ ระบุว่าการวางแผนการรักษาโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณภาพการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น อัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงอีกด้วย นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบรูปแบบการดูแลผู้ป่วย ที่ได้รับการดูแลผู้ป่วยในแบบเดิม คือ การมีแพทย์เจ้าของไข้ดูแลให้การรักษาและมีการปรึกษาไปยังแพทย์ในสาขาอื่นตามดุลพินิจของแพทย์เจ้าของไข้ เปรียบเทียบกับรูปแบบการวางแผนการรักษาตั้งแต่ต้นโดยคณะกรรมการพบว่า ผู้ป่วยจำนวน 296 คน ที่เป็นมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะที่ได้รับการดูแลในรูปแบบเดิมเมื่อเปลี่ยนเข้ามาสู่รูปแบบการรักษาด้วยคณะกรรมการต้องมีการเปลี่ยนผลการวินิจฉัยไปถึง 20% และเปลี่ยนการรักษาถึง 44% จากผลสรุปในงานวิจัยดังกล่าวพบว่า การวางแผนการรักษาจาก MDT จะมีความแน่นอน และส่งผลลัพธ์ที่ดีว่าผลรวมของความคิดเห็นที่มาจากแต่ละคน โดยไม่อยู่รวมทีมในการอภิปราย และออกความคิดเห็นร่วมกันในลักษณะของการสื่อสารสองทางอย่างรอบด้าน

ดังนั้น การรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการซึ่งถูกวางแผนตั้งแต่ต้นโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทางโรคมะเร็งจึงถือได้ว่า เป็นความหวังใหม่ของการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในศูนย์การรักษาโรคมะเร็งขนาดใหญ่ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาลพญาไท 1 : คณะกรรมการร่วมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาลพญาไท 1 / http://www.phyathai.com

นายแพทย์ สุรพงศ์ อำพันวงษ์

 

ที่มา: เดลินิวส์ 13 พฤษภาคม 2555

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s