เล็งคลอดประกาศห้ามใช้สารเคมีในสีย้อมผมเพิ่ม

thairath130417_001เล็งคลอดประกาศห้ามใช้สารเคมีในสีย้อมผมเพิ่ม

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญ โดย อย.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางได้คุณภาพเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนากฎหมาย ยกระดับ สถานประกอบการ เช่น สหภาพยุโรปได้ออก ประกาศห้ามใช้สีย้อมผมเป็นส่วนผสมในเครื่อง สำอางหลายรายการ เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเนื้อร้ายในกระเพาะปัสสาวะ โดยคณะกรรมการวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ SCCP จึงมีการทบทวนการใช้สารใหม่ทั้งหมด เพื่อป้องกันทั้งการนำเข้าและ การขออนุญาตผลิตในอนาคต ทั้งนี้ ก็เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยทาง อย.ได้เตรียมออกประกาศห้าม ใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ย้อมผมเพิ่มเติมอีกจำนวน 126 รายการ โดยจัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 7) เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอางและผ่านความเห็นชอบแล้ว โดยจะได้นำเสนอคณะกรรมการเครื่องสำอางเพื่อออกประกาศคุ้มครองผู้บริโภค คาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในปี 2556 นี้

นพ.ไพศาลกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการที่ อย.ดำเนินการนี้ ถือว่าสอดคล้องกับการปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และการจัดทำบทบัญญัติเครื่องสำอางอาเซียน ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องควบคุมกำกับดูแลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ทั้งในเรื่องรายการสารที่ใช้เป็นส่วนผสม ฉลากผลิตภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อวางจำหน่ายในประเทศ ส่งออก และการนำเข้าจากต่างประเทศ.

ที่มา : ไทยรัฐ 17 เมษายน 2556

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s