หญิงนักสูบเสียสุขภาพมากกว่าชาย

dailynews130513_003ยังค้นพบผลร้ายที่มีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับบุหรี่ ล่าสุด มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยรายงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยทรอมโซ  ประเทศนอร์เวย์ ที่พบว่า หญิงนักสูบบุหรี่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าชายที่สูบบุหรี่ถึงสองเท่า

การศึกษาดังกล่าว ทีมวิจัยวิเคราะห์จากเวชระเบียนของผู้ป่วยหกแสนราย  พบว่า ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหญิงที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ส่วนเพศชายที่สูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9  นอกจากนี้ยังพบความเสี่ยงเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นชัดเจนในหญิงที่เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 16 ปี หรือสูบมาก่อนนั้นและสูบอย่างต่อเนื่อง

ทาง ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยว่า หญิงที่สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่  ทั้งยังมีงานวิจัยพบว่า หญิงที่สูบบุหรี่เสี่ยงจะเกิดโรคหัวใจวายจากเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าชายที่สูบบุหรี่  ขณะที่วัยรุ่นหญิงที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่มือสอง มักมีระดับไขมันชนิดดีลดต่ำลงกว่าปกติ โดยไม่พบความผิดปกติลักษณะเดียวกันในวัยรุ่นชายที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง

นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ.2552 มีการสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลก พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยอายุมากกว่า 15 ปี  เท่ากับร้อยละ 3.1  คิดเป็นจำนวนหญิงไทยที่สูบบุหรี่ทั้งสิ้น 8.4 แสนคน และมีหญิงไทย 8.8 ล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน และ 1 ล้านคนในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม แม้อัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยจะยังอยู่ในระดับต่ำ  แต่ผลการสำรวจก็พบว่าแนวโน้มการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น  เนื่องจากบริษัทบุหรี่มีการผลิตบุหรี่ตราใหม่ๆ สำหรับผู้หญิงเรื่อยมา ศ.นพ.ประกิต จึงหวังให้ทุกฝ่ายในสังคมไทย ช่วยกันรักษาค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ของหญิงไทยไว้.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

ที่มา :  เดลินิวส์  13 พฤษภาคม 2556

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s