สารปนเปื้อนในข้าวอาจก่อมะเร็ง

thairath130809_002วงเสวนาทางวิชาการความจริงเรื่องเมทิลโปรไมด์และโปรไมด์อิออน พบข้าวมีสารตกค้าง ชี้ผลวิจัยเผย อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งกับผู้ที่สัมผัสโดยตรงได้ ย้ำแต่ต้องศึกษาต่อไป…
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวภายหลังการเสวนาทางวิชาการความจริงเรื่องเมทิลโปรไมด์และโปรไมด์อิออน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวัดค่าเมทิลโปรไมด์ตกค้างและค่าของโปรไมด์อิออน ที่พบว่ามีการตกค้างในข้าวสารบางยี่ห้อ ที่อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันซึ่งจากการเสวนาพบว่า ที่ผ่านมามีการวัดค่าที่ตรงกัน ดังนั้น ผลของการวัดก็จะออกมาตรงกัน เช่น กรณีของการวัดค่าเมทิลโปรไมด์ของบริษัทหนึ่งที่ผลออกมาตรงกันว่าเกินค่ามาตรฐาน ดังนั้น การที่บางหน่วยงานออกมาบอกว่าทางมูลนิธิชีววิถีและมูลนิธิคุมครองผู้บริโภคแปรค่าผิด ผลก็ออกมาแล้วว่าใช้ค่าวัดเดียวกัน ส่วนเรื่องอันตรายในโปรไมด์อิออนนั้นแตกต่างกับเมทิลโปรไมด์ เนื่องจากเมทิลโปรไมด์จะมีอันตรายที่เฉียบพลันกว่าโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด โดยมีผลการศึกษาจาก  รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ระบุว่า อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งกับผู้ที่สัมผัสโดยตรงได้ แต่ต้องทำการศึกษาต่อไป

ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องการซาวน้ำและการหุงข้าวนั้น จากการทดสอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การซาวน้ำ 1 ครั้งสามารถทำให้สารดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ 61 ซาว 2 ครั้งลดลงเหลือร้อยละ 41 แต่การทดลองไม่ได้รวมถึงการหุงข้าว ดังนั้น จึงควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำการทดสอบต่อไป ขณะที่เรื่องการกำหนดค่าความเป็นพิษสูงสุดให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้ต่อวัน (ADI) ว่าในข้าวต้องมีสารเคมี ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อกิโลกรัมต่อวันควรมีการพิจารณาอีกครั้ง

ด้าน ผศ.นพ.ปัตพงษ์กล่าวว่า จากการทดลองในสัตว์ทดลองของประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่าเมทิลโปรไมด์มีผลกระทบต่อสมอง ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ทำให้อวัยวะดังกล่าวโตขึ้นผิดรูป ทั้งยังสรุปได้ว่าค่า ADI ที่ใช้ได้ไม่ควรเกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อกิโลกรัมต่อวัน.

ที่มา : ไทยรัฐ 9 สิงหาคม 2556

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s