พัฒนา 3 ทักษะ สร้าง ‘ไอคิว-อีคิว’ เด็กไทย

dailynews140111_001ในปัจจุบันระดับสติปัญญา (ไอคิว) และความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ของเด็กไทย ยังเป็นเรื่องน่าห่วงอยู่ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคมต้องให้ความสนใจกับปัญหานี้

นพ.เจษฎา  โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  บอกว่า จากผลการสำรวจระดับไอคิวเด็กไทยในปี พ.ศ. 2554  พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.59 โดยค่าเฉลี่ยปกติอยู่ระหว่าง 90-109 ถือว่าเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ำ สอดคล้องกับคะแนนการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ในปี 2555 ที่พบว่า เด็กไทยมีทักษะทางด้านการคิดและการใช้ภาษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์ การอ่านและวิทยาศาสตร์มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ขณะที่ คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) เฉลี่ยในระดับประเทศก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ คือ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 45.12 จากค่าคะแนนปกติ 50-100

คนเราจะเกิดมามีความสามารถฉลาดหลักแหลมหรือเป็นคนที่ขาดความสามารถนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดยังคงเป็น “สมอง” ซึ่งพัฒนาการทางสมองเริ่มต้นมาตั้งแต่วัยเด็ก จึงจำเป็นต้องพัฒนาสมองของเด็กสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสมอง พ่อแม่ ครู  ผู้ปกครอง จึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา และอารมณ์ให้ถูกต้องตามจังหวะและเวลาที่เหมาะสม

อีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือ “ความรุนแรง” ในเด็กไทย  ปัจจุบันปรากฏตามสื่อออนไลน์เยอะมาก เกรงว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กหลาย ๆ คน ดังนั้นหากมีโครงการจิตอาสาให้เด็กเข้าไปร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ น่าจะมีส่วนช่วยลดความรุนแรงได้บ้าง

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  กล่าวว่า ในการส่งเสริมและพัฒนาไอคิวและอีคิวเด็กไทย จำเป็นต้องพัฒนาทักษะ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

ทักษะด้านการคิด เป็นการใช้คณิตศาสตร์เข้ามาเสริม  เช่น ความเข้าใจเรื่องจำนวน ความสามารถในการแยกสิ่งที่เหมือนกัน ต่างกัน  ความสามารถแก้โจทย์ที่เป็นตัวตั้งต้นนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ทั้งหมดนี้ควรจะผ่านเกม หรือกิจวัตรประจำวัน ลองนึกภาพพ่อแม่กับลูกซักผ้าด้วยกันแล้วนับจำนวน แยกสี แยกกลุ่มได้ว่าอันไหนเป็นเสื้อ เป็นกางเกง ตรงนี้จะส่งผลต่อการคิดของเด็ก เพราะเขาจะเข้าใจตรรกะ เข้าใจเรื่องเหตุและผล

ทักษะการใช้ภาษา สามารถฝึกได้โดย ผ่านกระบวนการพูดคุย การอ่านหรือใช้เรื่องเล่าต่าง ๆ ว่าแต่ละสถานการณ์เด็กควรทำอย่างไร   ภาษาเป็นช่องทางนำไปสู่ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องของตัวเด็กเองให้คนอื่นเข้าใจ  หรือเขาสามารถคุยกับคนอื่น ไม่ว่าเพื่อนวัยเดียวกันหรือคนรอบข้าง

ทักษะด้านอารมณ์  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสา ทำสาธารณประโยชน์ ตลอดจนสังเกตทักษะด้านอารมณ์ของเด็ก   เพราะปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาเรื่องความกระตือรือร้น ดังนั้นการ “มีจิตอาสา” ใช้ได้ทั้งแก้ไขปัญหา และในเชิงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอารมณ์ เราพบว่าในช่วงวัยของเด็กที่เขาอยากจะเรียนรู้ และเข้าใจคนอื่น วิธีที่ง่ายที่สุดคือการที่รู้จักทำอะไรให้กับคนอื่น  ซึ่งตรงนี้ต้องออกแบบให้เด็กรู้สึกสนุกที่อยากทำอย่างนั้น  เวลาเห็นคนอื่นมีความสุขจะทำให้เด็กอยากทำ  ในวัยเด็กไม่จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่โตมากมาย ควรเริ่มตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่สามารถทำได้เลย เช่นให้เด็กช่วยทำงานบ้าน

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า  เด็กไทยมีปัญหาเรื่องการแสดงออกมานานแล้ว  ส่วนหนึ่งไม่กล้าแสดงออก แต่อีกส่วนแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว  พฤติกรรมดังกล่าวสัมพันธ์กับความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าหรือไม่  เด็กที่รู้สึกว่ามีคุณค่าพร้อมจะแสดงออก และแสดงออกได้ดี แต่ในทางกลับกันถ้าเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า เขาก็ฝ่อ ไม่กล้าแสดงออก ถ้าสุดโต่งก็อาจจะเรียกร้องแสวงหา แสดงออกในลักษณะก้าวร้าว

ถ้าเด็กเติบโตอย่างไม่มีคุณค่า เขาก็ไม่มีความสุข  พอไปดูสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าเด็กส่วนหนึ่งถูกละเลย ไม่ได้รับการใส่ใจ แต่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งได้รับการใส่ใจเยอะ มีทั้งได้รับการใส่ใจและกดดัน และใส่ใจแล้วตามใจเด็กมาก  ซึ่งการตามใจมาก ๆ จะทำให้เด็กไม่รู้จักพอ  อยากอยู่เสมอ ตอบสนองเฉพาะตัวเอง.

นวพรรษ บุญชาญ : รายงาน

ที่มา: เดลินิวส์ 11 มกราคม 2557

เด็กกินฟาสต์ฟู้ดมีเชาวน์ปัญญาต่ำ สู้เพื่อนกินอาหารที่ปรุงขึ้นใหม่ไม่ได้

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ศึกษาพบว่าเด็กที่โตขึ้นมาด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ด จะมีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเพื่อนที่กินอาหารที่ปรุงขึ้นใหม่ไม่ได้

พวกเขาได้พบว่าโภชนาการในวัยเด็กจะมีผลต่อระดับสติปัญญาเด็กอยู่อย่างยืนนาน

นักวิจัยจะได้ศึกษาจากเด็กสกอต วัยระหว่าง 3-5 ขวบ จำนวน 4,000 คน เพื่อจะดูว่าอาหารหลักที่เด็กกินในแต่ละวันอย่างไหน ที่มีผลต่อสติปัญญาและความเติบโตของเด็ก

หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า “โดยสามัญสำนึก เรารู้ว่าแบบของอาหารที่กิน จะต้องมีผลกับการพัฒนาสมอง การวิจัยครั้งนี้จะหาหลักฐาน เพื่อเอามาสนับสนุนการรณรงค์ เพื่อจะให้เด็กลดการบริโภคฟาสต์ฟู้ดให้น้อยลง” และเสริมว่า การศึกษาที่แล้วมา แสดงว่าอาหารที่ปรุงใหม่และมีคุณภาพ สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่ทำให้แค่อิ่มได้แค่นั้น โดยเฉพาะในช่วงที่เด็กยังอ่อนและพัฒนาอยู่.

ที่มา: ไทยรัฐ 11 ตุลาคม 2555

.

Related Article

.

Lower socio-economic status was linked to more children having fast food, which led to lower intelligence

Fast food children ‘develop lower IQs’: Junk diet has a lasting effect, warn experts

  • Lower socio-economic status linked to more children having fast food, leading to lower intelligence

By LUCY OSBORNE

PUBLISHED: 23:44 GMT, 3 October 2012

Children given more fast food meals will grow up to have a lower IQ than those who regularly eat freshly-cooked meals, according to a study.

Childhood nutrition has long lasting effects on IQ, even after previous intelligence and wealth and social status are taken into account, it found.

The study examined whether the type of main meal that children ate each day had an impact on their cognitive ability and growth.

It looked at 4,000 Scottish children aged three to five years old and compared fast food with freshly-cooked food.

The study, undertaken by an academic at Goldsmiths, University of London, found that parents with a higher socio-economic status reported that they gave their children meals prepared with fresh ingredients more often, which positively affected their IQ.

Lower socio-economic status was linked to more children having fast food, which led to lower intelligence.

Dr Sophie von Stumm, from the department of psychology at Goldsmiths, said: ‘It’s common sense that the type of food we eat will affect brain development, but previous research has only looked at the effects of specific food groups on children’s IQ rather than at generic types of meals.

‘This research will go some way to providing hard evidence to support the various high-profile campaigns aimed at reducing the amount of fast food consumed by children in the UK.’

Dr von Stumm said her findings highlighted that differences in children’s meals were also a social problem. ‘Mothers and fathers from less privileged backgrounds often have less time to prepare a freshly cooked meal from scratch for their children,’ she said.

‘These children score lower on intelligence tests and often struggle in school.

‘Schools in less privileged areas must do even more to balance children’s diet, so that they can achieve their cognitive potential.

‘It shows that the freshness and quality of food matters more than just being full, in particular when children are young and developing.’

Similar discoveries were made in an Australian study published in August. It found that while eating healthily can give a boost to intelligence, toddlers on a diet of drinks and sweets were less bright as they got older.

By the age of eight the ‘junk food’ children had IQs up to two points lower than their healthy counterparts, according to the researchers from the University of Adelaide.

And an American study, published in the Journal of Epidemiology & Community Health in 2010, showed that children who consume junk food such as pizza, chips and biscuits before the age of three may end up having lower IQs than children who ate home-cooked meals with fruit and vegetables.

These children were tested five years later and had IQ scores that were as much as five points lower than their healthier-eating peers.

The researchers suspected that the negative effect of eating junk food so early in life may not be altered by future healthy habits because brain development is hindered.

SOURCE: dailymail.co.uk