ตู้เย็นโสโครกมากที่สุดในครัว

Credit: stathakis.com

Credit: stathakis.com

ตู้เย็นกลายเป็นเครื่องใช้ในครัวที่ถูกพบว่าสกปรกที่สุด โดยเฉพาะที่ถาดเก็บผักและผลไม้ เป็นที่ซ่องสุมของเชื้อโรคนานาชนิด

นักจุลชีพวิทยาสหรัฐฯได้หันมาสนใจกับครัวของบ้านเรือนต่างๆ หลังจากที่มีการพบเมื่อปีกลายว่า ครัวเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคอยู่ชุกชุมที่สุดของบ้าน ด้วยการตรวจตราข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในครัว 14 อย่าง จึงพบว่าถาดเก็บผักผลไม้ในตู้เย็น ซึ่งเป็นที่เก็บผักผลไม้ทั้งที่ล้างแล้วและยังไม่ได้ล้าง ปนกันอยู่มีเชื้อโรคอยู่มากที่สุด

ที่สด ๆ ร้อน ๆ ยิ่งกว่านั้นศูนย์โรคติดต่ออเมริกาเพิ่งจะเปิดเผยว่า มีประชากรที่ต้องเจ็บป่วยเนื่องมาจากอาหารปีหนึ่ง ๆ มากถึง 48 ล้านคน และที่ถึงแก่ชีวิตลงปีละ 3,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุกับเด็กทารกมากที่สุด

นอกจากถาดผักผลไม้ อุปกรณ์เครื่องใช้อย่างอื่นที่พบว่ามีเชื้อโรคอยู่มาก รองลงมา ได้แก่ เครื่องปั่นผสมอาหาร เพราะมักไม่ใคร่จะถอดทีละส่วนไปชำระล้างหลังจากใช้ ที่เปิดขวด พายสำหรับตักชิมอาหารซึ่งมักไม่ค่อยจะล้างกัน.

ที่มา : ไทยรัฐ 18 เมษายน 2556

.
Related Article :
.

Image credit: Getty Images

Image credit: Getty Images

What’s the Germiest Place in Your Kitchen?

By Lauren Torrisi      Apr 13, 2013

Next time you open the refrigerator to grab a tomato or a head of lettuce, you might want to give them an extra good wash.  A study from NSF International revealed that your fridge’s veggie drawer might be the worst host of bacteria and germs.

Holding both pre-washed and dirty vegetables, the vegetable drawer is an area of cross-contamination.

Most people “don’t think that vegetables are that much of a problem,” said Lisa Yakas, microbiologist and manager of the Home Products Certification Program for NSF International, a nonprofit organization that develops public health standards. To clean up, Yakas suggests washing the bin with warm soapy water and deodorizing with a baking soda mixture if needed.

After a 2011 study revealed that the kitchen was the germiest place in the home, microbioligists reviewed the results after families swabbed 14 common kitchen items. Twenty families from southeastern Michigan participated in the study.

Researchers were hoping to discover the effectiveness of cleaning habits in America and find which items could potentially cause a foodborne illness.  They looked for E.coli, Salmonella, Listeria, mold and yeast.

The Center for Disease Control estimates that 48 million people get sick and 3,000 die from foodborne illness each year.  Children, elderly and the immune-compromised are the most at-risk.

“I’m a mom … so this is something that I think about when I’m at home in my kitchen.  You know, how can I protect them?” said Yakas.

Most parents expected the microwave to be the worst offender.  “A lot of people said the keypad on the microwave,” she said.

But since it’s a smooth surface, bacteria is less likely to grow.

“Everybody’s touching it all of the time, but they probably clean it more often,” she said.

The study showed that the blender gasket was another unclean place.  Most people don’t take the time to separate and individually wash the blender pieces, so they’re gunky.

Think the can opener doesn’t need to be cleaned?  Think again.

“This is another area that people just aren’t thinking about it.  People just toss it back into the drawer.  Food particles can build up and get dried.  After using it, clean it off, use a sponge or cloth,” said Yakas.

Rubber spatulas were another culprit for germs.  Researchers found that many people were not separating the spatula to clean between uses.

If your kitchen isn’t spotless, don’t panic.

“We’re not trying to scare people,” said Yakas.  She recommends that people get on a regular cleaning routine once they’ve washed the worst areas.

SOURCE : abcnews.go.com