เรียนรู้ E-Learning เกี่ยวกับกลุ่มโรคข้อสันหลังอักเสบ, T cell

เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มโรคข้อและข้อสันหลังอักเสบ ด้วยภาพเคลื่อนไหว

Rheumatology Overview : Images & Animations in arthritis & rheumatism 

The lead lecture for the ucla second year medical school pathophysiology of disease course, covering numerous topics in Rheumatology.
written by Craig Wiesenhutter, M.D.

Normal Joint Structure and Function and Osteoarthritis 
The original CDrom content written in 2000 for the medical students as a handout.   All of this content is also contained in the “Rheumatology Overview” E-book.

New Treatments for Rheumatoid Arthritis 
A review of the pertinent immunology and then a description of the new treatments for Rheumatoid Arthritis-under construction. Intended for M.D.’s, medical students, or other interested parties.

E-Topics: Physiology and Structure

Normal Joint Structure & Function
Rheumatology: Misc. Topics

Spondyloarthropathy E-Learning
autoimmunity vs not autoimmunity
inflammatory vs noninflammatory
infectious vs not infectious

Biologic Response Modifiers

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ป่วย
Patient Education: The Immune System in Health and Disease

data from : http://www.cdaarthritis.com/