ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร งานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายโดยพระอาจารย์ชาคิโน “วิถีวิเวก”

15ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “วิถีวิเวก” ภาพถ่ายวิถีชีวิตธุดงค์ของพระสายวัดป่า โดย พระอาจารย์ชาคิโน อดีตช่างภาพมือรางวัลชาวมาเลเซียที่ทิ้งลาภ ยศ สรรเสริญ ทางโลก มาหาความสงบในพระพุทธศาสนา แต่ต้องตัดสินใจจับกล้องอีกครั้ง

Please be invited to Dhamma talk by Ajahn Jayasaro, held in an opening of a photo exhibition, Dhammafarers by Ajahn Cagino. The Dhamma talk will be on January 22, 2556, 14:30, at Bangkok Art and Cultural Center.

Exhibition at BACC will be held from January 22-31, 2556.
Exhibition at Ramada Hotel Riverside Bangkok will be held from February 1-14, 2556.

More information:
https://www.facebook.com/events/125944004240297/

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “วิถีวิเวก” ภาพถ่ายวิถีชีวิตธุดงค์ของพระสายวัดป่า โดย พระอาจารย์ชาคิโน อดีตช่างภาพมือรางวัลชาวมาเลเซีย

—————————————————-

ท่ามกลางความวุ่นวายของมหานคร
มูลนิธิธัมมคีรี ขอเชิญท่านปลีกตัวไปชมนิทรรศการภาพถ่าย “วิถีวิเวก”

อิ่มบุญกับภาพถ่าย โดย พระอาจารย์ชาคิโน (พระสายหนองป่าพง)
อดีตช่างภาพชนะเลิศรางวัลระดับชาติจากมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2556
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามมาบุญครอง)

เพื่อระดมทุนสร้างสถานพักพิงทางธรรมแก่เด็กชาวเขา แม่ฮ่องสอน
เป็นแหล่งบุญบริสุทธิ์ เพื่อชีวิตนับร้อยเรียนรู้ที่จะตื่นอย่างเบิกบานในสายหมอก ความงดงามแห่งการให้ที่ไร้พรมแดน เชิญร่วมบุญตามหนทางอันประเสริฐ เพื่อความสุขในปีใหม่นี้

ชมตัวอย่างภาพ http://www.youtube.com/watch?v=ymxwJEK3VSU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศิลจิรา อภัยทาน
www.dhammagiri.or.th
088-2468-075

01

ชีวิตอิสระ

โดดเดี่ยว ในป่า ฟ้ากว้าง
เคว้งคว้าง บนหน ทางใหญ่
ล้มบ้าง ลุกบ้าง เป็นไร
ปีกฝัน ยังใฝ่ โบยบิน
ไม่ต้อง ให้เก่ง เหนือใคร
ทำดี ที่ใคร ตัดสิน
แบกกลด แบกบาตร เดินดิน
ชีวิต พอกิน ประทัง
ไม่หยุด ก้าวไป เรื่อยๆ
แม้เหนื่อย ไม่ท้อ ถอยหลัง
มีธรรม น้ำใจ พลัง
สองขา คงยัง ก้าวเดินฯ

Wandering Free

Alone in the looming forest
rootless on the road,
I may slip or even fall
but my aspiration won’t waiver.
What’s the use of competition?
Who can judge my life?
With this alms bowl and robe
I’ll get by.
Though exhausted I’ll not give in —
forward I’ll go!
With the Dhamma as my companion,
these two legs will take me far.

02

มีทางนี้เท่านั้น เพื่อความหมดจดแห่งทัศนะ
ไม่มีทางอื่น
เธอทั้งหลาย จงดำเนินไปตามทางนี้เถิด
เพราะทางนี้จะกระทำมารและเสนาให้หลง
(ขุ.ธ. ๒๗๔)

Just this is the path
— there is no other —
to purify vision.
Follow it, and throw Māra into confusion.
(Dhp 274)

03

จิตนั้นบุคคลข่มได้ยาก เกิดดับเร็ว
มักตกไปในอารมณ์ต่างๆ ตามความใคร่ของตน
การฝึกจิต เป็นความดีให้สำเร็จประโยชน์
จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
(ขุ.ธ. ๓๕)

The mind is hard to hold down, swiftly moving,
alighting wherever it likes.
Its taming is good.
The mind well-tamed
brings ease.
(Dhp 35)

04

สำรวมกายเป็นการดี
สำรวมวาจาเป็นการดี
สำรวมใจเป็นการดี
ความสำรวมทวารทั้งปวงเป็นความดี
ภิกษุผู้สำรวมทวารทั้งปวงแล้ว
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
(ขุ.ธ. ๓๖๑)

Restraint with the body is good,
good is restraint with speech.
Restraint with the heart is good,
good is restraint everywhere.
A monk everywhere restrained
is released from all suffering and stress.
(Dhp 361)

05

ฝากชีวีไว้ด้วยการให้
Every Offering is a Cleansing of the Heart

06

สัปปุริสทาน ๕ ประการ คือ ให้ทานด้วยศรัทธา ๑
ให้ทานโดยเคารพ ๑ ให้ทานโดยกาลอันควร ๑
เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน ๑ ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น ๑
(องฺ ปญฺจก ๑๔๘)

A superior person gives in these ways. He gives a gift out of faith;
he gives a gift respectfully; he gives a gift at the right time;
he gives a gift with a generous heart;
he gives a gift without denigration.
(AN 5:148)

07

หนทางเดินเพลินไปในสงสาร
ไม่มีการสิ้นสุดลงที่ตรงไหน
ไม่เหมือนเดินแบบพระละเยื่อใย
ทางนั้นไซร้มุ่งไปใฝ่นิพพาน

Samsāra’s road is long and bewitching.
No ending can be seen.
The solitary path leads toward detachment.
Its destination the perfect peace.

 08

ท่านที่หมดการสะสม มีโภชนะอันกำหนดแล้ว
มีสุญญตวิโมกข์และอนิมิตตวิโมกข์ เป็นโคจร
คติของท่านเหล่านั้น รู้ตามได้โดยยาก
เหมือนคติฝูงนกบนท้องฟ้า ตามทันได้ยาก ฉะนั้น
(ขุ.ธ. ๙๒)

Those who understand the role food plays
and would not dream of hoarding it,
those whose only pasture is emptiness and
whose trail is liberation,
are like birds whose trajectories leave no trace.
(Dhp 92)

09

บัณฑิตทราบความแตกต่างของธรรมทั้งสองแล้ว
ย่อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท
เป็นผ้ยู ินดีในแนวทางของพระอริยเจ้าทั้งหลาย
(ขุ.ธ. ๒๒)

Knowing this as a true distinction —
those wise in heedfulness
rejoice in heedfulness
and enjoy the way of the Noble Ones.
(Dhp 22)

10

พลังน้ำที่น้อมต่ำ พลังธรรมที่ถ่อมตัว

Just as water’s strength can be seen
when it falls from a great height
so is humility
the measure of a man’s integrity.

11

ค้น พบ ทุกสิ่ง เป็นทุกข์
ใจ กลับ เป็นสุขอย่างยิ่ง
คืน ไป สิ่งใดไม่จริง
สงบ นิ่ง สรรพสิ่ง นิพพานฯ

Discovering that everything
is unsatisfactory,
my heart fills with delight.
Enough of reaching out
for the not-yet real,
it is in resting I find real peace.

12

เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไป
ในสังสารเป็นอเนกชาติ
แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพ
การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไป
(ขุ.ธ. ๑๕๓)

For many lives I have wandered
looking for, but not finding,
the House-builder who caused my suffering.
But now you are seen and
you shall build no more.
(Dhp 153)

13

นี่แน่ะ นายช่างปลูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว
เจ้าจักทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป
โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว
ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว
จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป
มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา(ขุ.ธ. ๑๕๔)

House-builder, you are seen!
You will not build a house again.
All your rafters are broken,
and the ridge pole dismantled.
Immersed in dismantling, the mind
has attained the end of its craving.
(Dhp 154)

14

วิเวก (ความสงัด, ความปลีกออก)
1. กายวิเวก (ความสงัดกาย อยู่ในที่สงัด ดำรงอิริยาบถและเที่ยวไปผู้เดียว)
2. จิตตวิเวก (ความสงัดใจ ทำจิตให้สงบผ่องใส สงัดจากนิวรณ์ สังโยชน์ และอนุสัย
หมายเอาจิตแห่งท่านผู้บรรลุฌาน อริยมรรค อริยผล)
3. อุปธิวิเวก (ความสงัดอุปธิ ธรรมเป็นที่สงบระงับสังขารทั้งปวง ปราศจากกิเลส
ขันธ์ อภิสังขาร ที่เรียกว่าอุปธิ หมายเอาพระนิพพาน)
(ขุ.ม.29/33/29; 229/170)

Viveka: seclusion
1. Kāya-viveka: bodily seclusion i.e. solitude
2. Citta-viveka: mental seclusion i.e. the state of Jhāna
and the Noble Paths and Fruitions
3. Upadhi-viveka: seclusion from the essentials of existence, i.e. Nibbāna

Please be invited to Dhamma talk by Ajahn Jayasaro, held in an opening of a photo exhibition, Dhammafarers by Ajahn Cagino.

SOURCE:  http://www.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org

พระอาจารย์ชาคิโน เดิมเป็นชาวจีนมาเลเซีย จบปริญญาศิลปศาสตร์จากสถาบันศิลป์มาเลเซีย (Malaysian Institute of Art) ช่วงอายุ 22-27 ปี ประกอบอาชีพช่างภาพ ได้รับรางวัลระดับประเทศกว่า 40 ชิ้น ปี พ.ศ.2533 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพถ่ายอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นที่คันทรี่ไฮ้ มาเลเซีย เนื่องจากยังไม่มีภาระด้านครอบครัว เงินรางวัลที่ได้มาส่วนใหญ่นำไปถวายทำบุญที่วัด อายุ 29 ปี เดินทางจาริกไปในประเทศไทยและนิวซีแลนด์เพื่อแสวงหาธรรมะ ได้บรรพชาเป็นสามเณรในนิกายมหายานที่วัดอัง ฮก สี ในปีนัง เป็นเวลาปีครึ่ง หลังจากนั้นได้มาเมืองไทยและอุปสมบทเป็นพระภิกษุกับพระอาจารย์กัณหา ที่วัดแพร่ธรรมารามอยู่ 5 พรรษา ในปี พ.ศ.2548 ได้มาบวชเป็นพระอีกครั้งในสายปฏิบัติของหลวงพ่อชา สุภัทโท โดยมีพระราชภาวนาวิกรม (พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยได้รับการฝึกข้อวัตรปฏิบัติเบื้องต้นจากวัดป่านานาชาติและวัดหนองป่าพงระหว่างครองสมณเพศได้ออกเดินธุดงค์ไปในถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศไทยเป็นเวลากว่าทศวรรษ ช่วง 2-3 ปีหลัง พักในถ้ำทุรกันดารเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงนี้เองที่ได้เห็นชีวิตของเด็กชนกลุ่มน้อยชาวเขาที่กำพร้าและยากจน ความคิดที่จะช่วยเด็กเหล่านีื้ เป็นต้นกำเนิด ของมูลนิธิธัมมคีรี ซึ่งช่วยจัดหาที่พักอาศัย ทุนการศึกษา และให้การอบรมธรรมะ หวังให้เด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต

พระมหากีรติ ธีรปัญโญ ก่อนมาบวชได้จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาแพทย์เฉพาะทางพิเศษต่ออีก 6 ปี ที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างฝึกงานได้พบพระอาจารย์ชยสาโร (เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติในตอนนั้น) ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ออกบวชในสายวัดหนองป่าพง โดยมีพระราชภาวนาวิกรม (ลพ.เลี่ยม ฐิตธัมโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ชยสาโรเป็น พระอาจารย์ผู้ฝึกสอน จำพรรษา ๕ พรรษาแรกที่วัดป่านานาชาติ ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตที่สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ ก่อนจะมาเป็นรองเจ้าอาวาสที่ วัดป่าบุญล้อม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี